Dorothy Szymanska @ Dorothy S Management | dorothysmgmt@gmail.com | Vancouver, Canada

David Smith @ Smith and Jones Management | david@smithandjonesmgt.com.au | Sydney, Australia